• ALL ORDERS ARE SHIPPED TO THE U.K. FREE OF CHARGE
  • ALL PRICES INCLUDE VAT AND DUTY

TERMS AND CONDITIONS

Terms and Conditions 

 

 

 

- hierna "de verkoper" genoemd -

 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

(1) De diensten van de Verkoper met betrekking tot de Online Shop op www.beringtime.com worden uitsluitend geleverd op basis van de volgende Algemene Voorwaarden, in de versie die van toepassing is op het moment van de bestelling.

(2) Onze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Eventuele Algemene Bedrijfsvoorwaarden van de besteller die afwijken van onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk instemmen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen op het internet vormen een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen te bestellen. Door het versturen van een bestelling op onze website wordt de klant geacht een bindend aanbod te doen voor het sluiten van een overeenkomst.

(2) De bevestiging van de ontvangst van de bestelling vindt plaats onmiddellijk na de verzending van de bestelling en houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst in. Wij hebben het recht om uw bestelling te accepteren door binnen 2 werkdagen een acceptatiebevestiging per e-mail te sturen.

 

Artikel 3 Betaling, Verzuim

(1) De prijzen die op onze website staan vermeld op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en zijn onderhevig aan de vermelde bijkomende verzendingskosten.

(2) Het is mogelijk om de koopprijs te betalen via de PayPal-service.

(3) Indien de besteller in gebreke blijft met de betaling, hebben wij het recht om vertragingsrente te eisen ter hoogte van 5 procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. Indien wij een hogere vertragingsrente eisen, wordt de besteller in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat het schadeverzuim waarvoor schadevergoeding wordt geëist, in het geheel niet heeft plaatsgevonden of dat het bedrag in ieder geval aanzienlijk lager was.

 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de koopprijs.

Artikel 5 Levering

(1) De levering vindt plaats binnen 3-5 dagen voor standaardleveringen binnen Duitsland. Informatie over de levertijden voor expresleveringen, voor leveringen naar andere landen en voor de berekening van de levertijden vindt u hier Verzendinformatie. In geval van afwijkende levertijden wordt dit op de betreffende productpagina aangegeven. Het begin van de door ons opgegeven levertijd is afhankelijk van de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de klant, in het bijzonder de correcte opgave van het afleveradres in het kader van de bestelling.

(2) Indien de Verkoper buiten zijn schuld niet in staat is de bestelde goederen te leveren, omdat de leverancier van de Verkoper zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen, wordt de Klant onmiddellijk geïnformeerd dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn. Eventueel reeds door de contractant gedane betalingen worden onmiddellijk terugbetaald. De wettelijke rechten van de klant blijven onaangetast.

(3) Bij transacties met ondernemingen gaat het risico van verslechtering of verlies van de goederen over op de besteller op het moment van overdracht van het leveringsvoorwerp aan het transportbedrijf. Indien de overdracht of verzending wordt vertraagd om redenen die aan de besteller zijn toe te schrijven, gaat het risico over op de besteller op de datum van de kennisgeving van de gereedheid voor verzending van het leveringsvoorwerp.

 

Artikel 6 Vertraging bij de inontvangstneming

(1) Indien de klant in gebreke blijft bij de acceptatie of andere samenwerkingsplichten opzettelijk schendt, hebben wij het recht om een vergoeding te eisen voor de schade die wij hierdoor oplopen, inclusief de vergoeding van eventuele extra kosten.

Wij behouden ons het recht voor om aanvullende aanspraken te doen gelden.

(2) De koopprijs is gedurende het verzuim onderhevig aan rente. De vertragingsrente bedraagt vijf procentpunten boven de basisrente, per jaar. Bij rechtshandelingen tussen ondernemingen bedraagt de rente acht procentpunten boven de basisrente.

(3) De klant behoudt zich het recht voor om aan te tonen dat de schade ofwel niet in het gevorderde bedrag, ofwel in ieder geval aanzienlijk lager was. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte goederen gaat over op de besteller op het moment dat deze in gebreke blijft met de acceptatie of de schulden.

Artikel 7 Garantie

(1) In geval van een gebrek heeft de klant het recht om te kiezen of de latere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt door middel van een herbewerking of de levering van een vervanger. Wij hebben echter het recht de door de besteller gekozen wijze van nakoming achteraf af te wijzen, indien dit slechts tegen onevenredige kosten mogelijk is en de andere wijze van nakoming achteraf voor de besteller geen noemenswaardige nadelen meebrengt.

(2) Indien de nakoming achteraf is mislukt of indien wij de nakoming achteraf volledig hebben geweigerd, heeft de klant het recht om te kiezen tussen vermindering van de koopprijs en terugtrekking uit de overeenkomst. Eventuele schadeclaims van de klant blijven hierdoor onaangetast.

(3) Is de klant een ondernemer in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), dan geldt met betrekking tot garantieclaims van de klant het volgende als overeengekomen: Duidelijke gebreken dienen schriftelijk en onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de levering van de goederen, aan de Verkoper te worden gemeld en verborgen gebreken dienen eveneens schriftelijk en onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking ervan, aan de Verkoper te worden gemeld. Indien de gebreken niet binnen deze termijnen worden gemeld, zijn de garantierechten van de klant met betrekking tot de niet tijdig gemelde gebreken uitgesloten. Dit geldt echter niet wanneer de Verkoper het gebrek met opzet heeft verzwegen en/of een overeenkomstige garantie heeft aangenomen. Garantieclaims verjaren, behalve in geval van schadeclaims, binnen een jaar na levering van het gekochte artikel aan de ondernemer.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheidsbeperking

(1) In geval van licht nalatige schending van verplichtingen is de aansprakelijkheid van de Verkoper en de plaatsvervangers van de Verkoper beperkt tot de onmiddellijk voorzienbare gemiddelde schade die typisch is voor het type overeenkomst. In geval van licht nalatige schending van verplichtingen met betrekking tot verplichtingen die niet essentieel zijn voor de overeenkomst en die de uitvoering van de overeenkomst niet in gevaar brengen, zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk.

(2) De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor productaansprakelijkheids- of garantieclaims, noch voor claims die betrekking hebben op persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid of op het verlies van mensenlevens.

Artikel 9 Gegevensbescherming

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming, of alleen in het kader van de essentiële afwikkeling van het contract, bijv. aan de met de levering van de goederen belaste onderneming, openbaar gemaakt. Alle persoonlijke gegevens die u bij het instellen van uw klantaccount en tijdens het bestelproces verstrekt, worden vóór de overdracht naar onze server met SSL gecodeerd (1024 Bit RSA-sleutels in combinatie met een drievoudig DES 1024-algoritme). Bankkaart/creditcardgegevens worden niet opgeslagen. Ze worden verzameld, verwerkt en gecodeerd door onze online betaalprovider. De beveiligde internetverbindingen worden gekenmerkt door de URL die in de browserbalk wordt weergegeven en die begint met "https://..." in plaats van "http://...", en door een sloticoontje rechtsonder in het browservenster.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht, bevoegdheid

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van de toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover deze rechtskeuze de consument niet de toegang tot dwingende normen inzake consumentenbescherming ontzegt.

(2) Indien de overeenkomstsluitende partijen zakenlieden zijn, is de rechtbank in onze zetel te Aabenraa/Denemarken bevoegd, voor zover het geschil geen exclusieve bevoegdheid rechtvaardigt. Dit geldt ook indien de klant geen woonplaats binnen de Europese Unie heeft.

 

Artikel 11 Slotbepaling

Indien een bepaling van dit contract ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van dit contract onaangetast.

 

Artikel 12 Klachtenprocedure

Online geschillenbeslechting volgens Art. 14, lid 1 van de ODR-regeling: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) dat u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Viewed