DATA PROTECTION

Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de BERING Time ApS. Het gebruik van de internetpagina's van BERING Time ApS is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, dient altijd in overeenstemming te zijn met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op de BERING Time ApS. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft BERING Time ApS tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens via het internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Daarom is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen, bijvoorbeeld via de telefoon.

 

1. 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van het BERING Time ApS is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

 

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

b) Betrokkene

De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

 

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 

e) Profilering

Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

g) Voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

 

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie, waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet door een derde partij. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient te geschieden met inachtneming van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

 

j) Derde partij

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van de wensen van de betrokkene waardoor hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke positieve handeling, akkoord gaat met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

2. 2. Naam en adres van de controleur

Verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

 

BERING Time ApS

Skraenten 34

6200 Aabenraa

Denemarken

 

Telefoon: +4921150659700

E-mail: info@beringtime.de

Website: www.beringtime.com

 

3. 3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Marius Müller

 

BERING Time ApS

Skraenten 34

6200 Aabenraa

Denemarken

 

Telefoon: +49211506597409

E-mail: mmu@bering.net

Website: www.beringtime.com

 

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer voor alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. 4. Cookies

De internetpagina's van de BERING Time ApS maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

 

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van het data-onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

 

Door het gebruik van cookies kan BERING Time ApS de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

 

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De gebruiker van de website die gebruik maakt van cookies, hoeft bijvoorbeeld niet telkens als de website wordt bezocht, toegangsgegevens in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online shop. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

 

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van de cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

 

5. 5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de BERING Time ApS verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de BERING Time ApS geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsautoriteiten de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert het BERING Time ApS anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een gegevenssubject worden verstrekt.

 

6. 6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking met vermelding van de persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bijv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

 

Door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verantwoordelijke voor de verwerking te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

 

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt te allen tijde aan elke betrokkene op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Daarnaast corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

7. 7. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van de BERING Time ApS krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de verantwoordelijke voor de verwerking wordt besteld.

 

BERING Time ApS informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over de aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de verzending van de nieuwsbrief. In het kader van de dubbele opt-in-procedure wordt om juridische redenen een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene voor de eerste keer voor de verzending van de nieuwsbrief heeft geregistreerd. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

 

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene ten tijde van de aanmelding gebruikte IP-adres van het computersysteem opgeslagen, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip, en dient daarom het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen de abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit noodzakelijk is voor de werking van de betreffende nieuwsbriefdienst of een registratie, aangezien dit het geval kan zijn in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of in het geval van een wijziging van de technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van de door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonlijke gegevens aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het doel van de herroeping van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking af te melden voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de verantwoordelijke voor de verwerking mee te delen.

 

8. 8. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrief van de BERING Time ApS bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking-pixel is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails is ingebed en die in HTML-formaat wordt verstuurd om de registratie en analyse van de logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten tracking-pixel kan de BERING Time ApS zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

 

Dergelijke persoonlijke gegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de "double-opt-in"-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De BERING Time ApS beschouwt een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

9. Contactmogelijkheid via de website

De website van BERING Time ApS bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

 

10. 10. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in wetten of verordeningen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

 

Indien het doel van de opslag niet van toepassing is of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

 

11. 11. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;

de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;

het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het BNPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

 

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

c) Recht op correctie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 

Indien de betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (Recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de hem of haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 

De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt.

De betrokkene trekt de toestemming voor de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de bbpR of artikel 9, lid 2, onder a), van de bbpR in wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de BBPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de BBPR.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de bbpR.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door het BERING Time ApS opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke. Een werknemer van BERING Time ApS zal er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

 

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is deze te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is. Een medewerker van de BERING Time ApS zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht van beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende punten van toepassing is:

 

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de bbpR, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke die van de betrokkene overstijgen.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van de door het BERING Time ApS opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke. De werknemer van BERING Time ApS zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de BBPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de BBPR, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de BNPR, en de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het GDPR recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.

 

Om het recht op gegevensdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de BERING Time ApS.

 

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het BNPR te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op grond van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

 

Het BERING Time ApS verwerkt de persoonsgegevens niet meer in geval van bezwaar, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

Indien het BERING Time ApS persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene zich tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden verzet, zal de BERING Time ApS de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

 

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, op grond van zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens door het BERING Time ApS voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het bbpR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

 

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van het BERING Time ApS. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG gebruik te maken van zijn of haar recht om zich met behulp van technische specificaties langs geautomatiseerde weg te verzetten.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, zolang het besluit (1 ) niet noodzakelijk is voor het aangaan van de overeenkomst, of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, voert het BERING Time ApS passende maatregelen uit om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, en ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

 

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de BERING Time ApS.

 

i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

 

Indien de betrokkene het recht wenst uit te oefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de BERING Time ApS.

 

12. 12. Gegevensbescherming voor aanvragen en de aanvraagprocedures

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers ten behoeve van de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager de desbetreffende aanvraagdocumenten per e-mail of via een webformulier op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit automatisch gewist, mits geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten. Andere legitieme belangen in dit verband zijn bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG).

 

13. 13. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller onderdelen van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

 

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken door middel van vriendschapsverzoeken.

 

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook via de Facebook-component te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure wordt Facebook erop gewezen welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite - welke specifieke subsite van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-buttons klikt, bijv. de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een commentaar geeft, dan past Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene aan en slaat de persoonlijke gegevens op.

 

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, wanneer de betrokkene tijdens het oproepen van onze website tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar Facebook-account voordat er een oproep wordt gedaan naar onze website.

 

De door Facebook gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die te vinden is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden er verschillende configuratiemogelijkheden ter beschikking gesteld om de overdracht van gegevens naar Facebook te kunnen elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevenstransmissie naar Facebook te elimineren.

 

14. 14. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de controller Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die het mogelijk maakt om advertenties te plaatsen op sites van derden. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense maakt een op interesse gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

 

De werkmaatschappij van Google's AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

 

Het doel van Google's AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie wordt Alphabet Inc. in staat gesteld om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via de Google AdSense-component automatisch gegevens verstrekken ten behoeve van de online reclame en de afwikkeling van de provisies aan Alphabet Inc. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, wat Alphabet Inc. onder andere dient om de herkomst van de bezoekers te begrijpen en te klikken en vervolgens de afrekening van de commissies te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Alphabet Inc. worden gebruikt, te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

Verder maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde tracking-pixels. Een tracking-pixel is een miniatuurgrafiek die in webpagina's is ingebed om een logbestandopname en een logbestandanalyse mogelijk te maken waardoor een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten tracking-pixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website door een gegevenssubject is geopend en op welke links het gegevenssubject heeft geklikt. Tracking-pixels dienen onder andere om de stroom van bezoekers op een website te analyseren.

 

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie - waartoe ook het IP-adres behoort en die nodig is voor het verzamelen en administreren van de getoonde advertenties - doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonsgegevens via deze technische procedure aan derden verstrekken.

 

Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

15. 15. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics (met de anonimisatiefunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Web analytics is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's werden bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

 

De exploitant van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

 

Voor de webanalyse via Google Analytics maakt de controller gebruik van de applicatie "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 

Het doel van de component Google Analytics is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om onlinerapporten te maken, die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons te leveren.

 

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch gegevens verstrekken ten behoeve van online-adverteren en de afwikkeling van de opdrachten aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van de bezoekers en de kliks te begrijpen en vervolgens de afrekening van de opdrachten te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang werd verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

 

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen de reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dit uit te sluiten. Voor dit doel moet de betrokkene een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw wordt geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of door een andere persoon die onder zijn of haar bevoegdheid valt, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-ons opnieuw te installeren of te activeren.

 

Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

16. 16. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

Op deze website heeft de controller Google Remarketing diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, waarmee een onderneming reclame kan weergeven aan internetgebruikers die eerder op de internetsite van de onderneming hebben gewoond. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming dus in staat om gebruikersgebaseerde reclame te maken en zo relevante advertenties te tonen aan geïnteresseerde internetgebruikers.

 

De werkmaatschappij van de Google Remarketingdiensten is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

 

Het doel van Google Remarketing is het invoegen van interest-relevante reclame. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven op het Google-netwerk of op andere websites, die gebaseerd zijn op individuele behoeften en afgestemd zijn op de interesses van internetgebruikers.

 

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie maakt Google een herkenning van de bezoeker van onze website mogelijk als hij opeenvolgende webpagina's oproept, die ook lid zijn van het Google-reclame-netwerk. Bij elke oproep naar een internetsite waarop de dienst door Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de webbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. In de loop van deze technische procedure ontvangt Google persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt voor het invoegen van relevante reclame.

 

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

 

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen de reeds door Google gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesse gebaseerde reclame van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link naar www.google.de/settings/ads oproepen en de gewenste instellingen op elke door de betrokkene gebruikte internetbrowser uitvoeren.

 

Verdere informatie en de eigenlijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. 17. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame die de adverteerder in staat stelt om advertenties te plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-adverterentienetwerk. Google AdWords laat een adverteerder toe om specifieke trefwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt getoond, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina's gedistribueerd met behulp van een automatisch algoritme, waarbij rekening wordt gehouden met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

 

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

 

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van reclame van derden op onze website.

 

Als een gegevenssubject onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt via Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject opgeslagen. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest na 30 dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijv. het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Door de conversie-cookie kunnen zowel Google als de verantwoordelijke voor de verwerking begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, dat wil zeggen, een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

 

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bereikt, om het succes of het falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die het onderwerp van de gegevens zou kunnen identificeren.

 

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat we onze internetpagina's bezoeken, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

 

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen, zoals hierboven vermeld, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesse gebaseerde reclame van Google. Daarom moet de betrokkene zich via de link www.google.de/settings/ads in elk van de browsers toegang verschaffen tot de gegevens en de gewenste instellingen instellen.

 

Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

18. 18. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de service Instagram. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

 

De werkmaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, gebouw 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

 

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt bediend en waarop een Instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram te downloaden. In de loop van deze technische procedure wordt Instagram op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

 

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via het Instagram-onderdeel en is gekoppeld aan de desbetreffende Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, dan stemt Instagram deze informatie overeen met de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

 

Instagram ontvangt via het Instagram-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene bij Instagram is ingelogd ten tijde van het bezoek aan onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Instagram niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

 

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen worden opgevraagd onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

19. 19. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van Pinterest Inc. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers in staat stelt om in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetcommunity in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder andere beeldcollecties en individuele foto's te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinnen), die vervolgens door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogenaamde re-pins) of becommentarieerd.

 

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

 

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt bediend en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt door de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om via de betreffende Pinterest-component een weergave van de betreffende Pinterest-component te downloaden. Meer informatie over Pinterest vindt u onder https://pinterest.com/. In de loop van deze technische procedure krijgt Pinterest inzicht in welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

 

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, detecteert Pinterest bij elke oproep op onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Pinterest-component en gekoppeld aan de respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Pinterest-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

 

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene bij Pinterest is ingelogd op het moment dat hij/zij op onze website wordt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Pinterest-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Pinterest niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn of haar Pinterest-account voordat er een oproep wordt gedaan naar onze website.

 

De door Pinterest gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is onder https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

20. 20. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de controller componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde 'tweets' kunnen publiceren en verspreiden, bijvoorbeeld korte berichten, die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, ook voor degenen die niet zijn ingelogd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgelingen zijn andere Twittergebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kunt u via Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

 

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

 

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt bediend en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u onder https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In de loop van deze technische procedure krijgt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Het doel van de integratie van het Twitter onderdeel is een heruitzending van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina te introduceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

 

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elke oproep op onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt via het onderdeel Twitter verzameld en gekoppeld aan het desbetreffende Twitter-account van de betrokkene. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

 

Twitter ontvangt via het Twitter-onderdeel de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, voor zover de betrokkene bij het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit verhinderen door zich af te melden bij zijn of haar Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

 

De van toepassing zijnde bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter zijn te vinden onder https://twitter.com/privacy?lang=en.

21. 21. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een internetvideoportal dat video-uitgevers in staat stelt om gratis videoclips en andere gebruikers in te stellen, waardoor ze ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Via YouTube kunt u allerlei soorten video's publiceren, zodat u via de internetportal zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's van gebruikers kunt bekijken.

 

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

 

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt bediend en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube kan worden verkregen onder https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

 

Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep op een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het desbetreffende YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

 

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene ten tijde van de oproep op onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden verhinderd als de betrokkene zich afmeldt van zijn of haar eigen YouTube-account voordat er naar onze website wordt gebeld.

 

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

22. 22. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van AdRoll Retargeting

Wij adverteren deze website in zoekresultaten en websites van derden via onze advertentiepartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland. Als u ons uw toestemming heeft gegeven volgens Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. een DSGVO wordt automatisch een cookie van AdRoll of hun partners geplaatst. Deze cookie maakt het mogelijk om via een pseudoniem CookieID te adverteren op basis van de door u bezochte websites. Na afloop van het gebruik van AdRoll Retargeting aan onze kant worden alle in dit kader verzamelde gegevens gewist.

 

 

 

 

 

U kunt uw toestemming voor de toekomst intrekken met het deactiveren van de retargeting cookie door op de volgende link te klikken: https://app.adroll.com/optout/safari.

 

23. 23. Betalingsmethode: 24. Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betaaldienstverlener. De betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal is ook in staat om virtuele betalingen via creditcards te verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, waardoor er geen klassieke rekeningnummers zijn. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden uit te voeren of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook trustee-functies en biedt diensten voor kopersbescherming aan.

 

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

 

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces kiest voor "PayPal" als betalingsoptie in de onlineshop, geven wij de gegevens van de betrokkene automatisch door aan PayPal. Door deze betalingsoptie te kiezen, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

 

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de verwerking van het koopcontract zijn ook dergelijke persoonlijke gegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.

 

De overdracht van de gegevens is gericht op de verwerking van de betaling en de preventie van fraude. De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonlijke gegevens aan PayPal doorgeven, in het bijzonder als er een legitiem belang bij de overdracht wordt gegeven. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, worden door PayPal aan economische kredietagentschappen doorgegeven. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

 

PayPal zal, indien nodig, persoonsgegevens doorgeven aan filialen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of om gegevens te verwerken in het kader van de bestelling.

 

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde bij PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten worden.

 

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal kunnen worden opgevraagd onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. 24. Betalingsmethode: 25. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik van Sofortüberweisung als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van Sofortüberweisung. Sofortüberweisung is een betaalservice die het mogelijk maakt om producten en diensten op het internet contant te betalen. Sofortüberweisung is een technische procedure waarmee de online dealer direct een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een handelaar in staat om goederen, diensten of downloads direct na bestelling aan de klant te leveren.

 

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

 

Als de betrokkene tijdens het bestelproces kiest voor "onmiddellijke overdracht" als betaalmogelijkheid in onze online shop, worden de gegevens van de betrokkene aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door de keuze van deze betaaloptie gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

 

In het geval van aankoopverwerking via directe overdracht, stuurt de koper de PIN en de TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert dan na technische controle van de accountstatus en het opvragen van extra gegevens ter controle van de accounttoewijzing een overdracht uit naar de onlinehandelaar. De online handelaar wordt dan automatisch geïnformeerd over de uitvoering van de financiële transactie.

 

De persoonlijke gegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld zijn de voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De overdracht van de gegevens is gericht op de verwerking van de betaling en de preventie van fraude. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt onmiddellijk andere persoonsgegevens over, ook al bestaat er een legitiem belang bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Sofortüberweisung en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, worden door Sofortüberweisung aan economische kredietagentschappen doorgegeven. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

 

Sofortüberweisung verstrekt persoonlijke gegevens aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is voor de vervulling van contractuele verplichtingen of gegevens om te worden verwerkt.

 

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens te allen tijde van Sofortüberweisung in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor de persoonsgegevens die in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten worden.

 

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Sofortüberweisung kunnen worden opgevraagd onder https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

25. 25. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6(1) lit. een GDPR dient als rechtsgrond voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de BNPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is onze onderneming onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b). 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte zou de verwerking kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die door onze onderneming of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een cliënt van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, van het GDPR).

 

26. 26. De rechtmatige belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), is het in ons legitiem belang om ons bedrijf uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

 

27. 27. Periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, zolang deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

 

28. 28. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; vereiste om een contract te sluiten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale regelgeving) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een medewerker. De werknemer maakt de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens bestaat en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

29. 29. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

 

Deze Privacy Policy is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de Duitse Vereniging voor Gegevensbescherming, die in samenwerking met de Privacy Juristen van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen, is ontwikkeld.

Viewed